Peter Norden Sølling - den dekkede losbåtens far

Ved Kirkeheia i Grimstad står et minnesmerke over Peter Norden Sølling. Han arbeidet for å bedre forholdene til losene langs kysten.

Minnesmerket ved Kirkeheia i Grimstad. Foto: Therese S. Hagen.

Nær kysten kan sjøfarende få hjelp fra lokale kjentfolk. Lostjenesten ble organisert i 1654, og rett til å lose ble gitt av Kongen. Skip ba om los ved å heise et bestemt flagg. Losen bordet skipet i rom sjø fra en liten, åpen båt - ikke helt ufarlig!

Kommandør Peter Norden Sølling arbeidet for å bedre forholdene for losene langs kysten og fikk i 1799 konstruert en dekket losbåt. Den første dekkede norske losbåten ble bygget av Gunder Thorsen ved Ulenæs i Vikkilen i år 1800. Hvordan Sølling fant frem til Grimstad er noe gåtefullt. Det kan ha vært en tidligere kontakt mellom Sølling og den grimstadfødte Peter Dahl - i miljøet rundt de ostindiske kompanier. Men det kan også ha vært at stedets ry som produsent av losbåter, prammer og skipsbåter hadde nådd Sølling uavhengig av Dahl. Til Grimstad kom han i alle fall. Her plukket han ut fem unge båt- og skipsbyggere fra egnen. De fem ble sendt til København for utdanning i blant annet teknisk tegning, konstruksjon og beregning av deplasement. Et slikt teoretisk grunnlag var sjeldent i den tids skipsbygging. De fem var Gunder Thorsen Ullenæs, Per Stenersen, Andrea Aslebakke, A. Grefstad og Osuld Torgrimsen. Snart var de i gang med å bygge loskuttere, ikke bare i Grimstad, men flere steder hvor de som apostler forkynte mesterens budskap. Søllings dekkede losbåt bedret losenes arbeidsforhold og sikkerhet betraktelig.

I Grimstad reiste Sølling et minnesmerke over seg selv i 1825 - og, så langt vi vet; bekostet av ham selv. Her gir han en oppsummering av sin innsats for den dekkede losbåt i ord hugget inn i en hvit marmortavle. Denne ga ingen mulighet for viskelær og korrekturlakk. Hans ord fikk stå for hva de var verdt. Opprinnelig ble minnesmerket reist på Biodden, den gang et karrig utmarksbeite for Ytre Bie gård. Plasseringen, med front mot innseilingen, forteller at han ønsket å henvende seg direkte til de sjøfarende:

Til mindesmerket er knyttet et tinglæst servitut, som bestemmer om dets vedlikehold og sikrer mot at der på eiendommen blir bygget eller beplantet saaledes, at ikke "Mindet" vil kunne sees fra Byen og hele Havnen.

Slik gikk det ikke. Med årene kom hvite hus og frodig vegetasjon. "Søllings Minde" gikk mer og mer i ett med bakgrunnen og ble med tiden stående i en privat hage. I 1996 ble imidlertid den originale tavlen flyttet til Grimstad Bymuseum (i dag Grimstad bys museer). Selskapet for Grimstad bys vel foreslo flytting av Søllings minne fra Biodden til Kirkeheia som en gave til Grimstad by ved 175-årsjubileet i 1991. En kopi ble reist på Kirkeheia, med front mot havnen og innseilingen slik at teksten fortsatt møter de sjøfarende. Ordlyden er den samme:

Her lod jeg i 1800 efter min Plan ved Skipsbygger A. Nilsen paa 23 Fods Kjøl bygge de første Dæks-, Lods- og Fiskeslupper og fordelte Aar for Aar 17 i havnene. Omsider kjendtes Nytten heraf, Skibene fik Lodserne bestandig. Lodsernes Liv sparedes, og et almindeligt Havfiske opkom. 1825 besøgte jeg igjen Norge og forefandt her i Stiftet over 200. Fordommen var opløst, og den fra ArilkdsTid brugte Uskik med aabne Sprydseilbaade næsten forsvunden.

 

På Sjøfartsmuseet i Aust-Agder står en modell av Peter Norden Sølling dekkede loskutter. Modellen er bygd av Herbert Waarum til Grimstads byjubileum i 1991, og er i målestokk 1:15.

Kilde:

Jarle Georg Bjørklund og Arne Emil Christensen: Peter Norden Sølling: Den dekkede losbåtens far. Utgitt av Kystverksmusea i samarbeid med Kystverket i 2012.